Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Vi søger ny sognepræst til Sottrup-Nybøl Pastorat i Haderslev Stift

Sottrup og Nybøl Kirke

Stillingen som sognepræst i Sottrup-Nybøl Pastorat i Haderslev Stift er ledig.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Det er en forudsætning for indplaceringen i løngruppe 2, at den, der ansættes, har gennemført den obligatoriske efteruddannelse og har mindst 6 års anciennitet som præst i folkekirken. Såfremt anciennitetskravet ikke opfyldes, sker indplaceres i løngruppe 1 med oprykning til løngruppe 2 efter 6 års ansættelse i folkekirken.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen, men det første år stilles en midlertidig bolig til rådighed. Boligen vil blive vurderet.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postbox 2123, 1015 København K., og indsendes til Biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev, E-post: kmhad@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Ansøgningen kan sendes sikkert via www.borger.dk

Udløber: 04.11.2019

Yderligere oplysninger

Som supplement til ovenstående har menighedsrådene ønsket at tilføje følgende yderligere oplysninger.

Stillingen som sognepræst i Sottrup – Nybøl pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra 15. december 2019.

Der oplyses flg. om embedet:

Vi kan tilbyde vores kommende præst:

· To sogne med hver sit menighedsråd, der har lyst og vilje til samarbejde

· Et mangfoldigt og aktivt kirkeligt liv

· Et godt samarbejde med kirkernes medarbejdere

· Nyt sognehus i Sottrup og et ældre menighedshus i Nybøl

Vores ønsker til en kommende præst:

· Vi ønsker en præst, der er en dygtig og bredt orienteret teolog, som er indstillet på at møde mennesker med evangeliet på en relevant og livsnær måde.

· Vi vil lægge vægt på interesse for børne- og ungdomsarbejde og skole-kirke-samarbejdet og er åben for, hvad du med din teologiske faglighed og interesse ellers kan og vil bidrage med.

· Som præst må du gerne være kreativ og være med til at sætte dit præg på kirkelivet.

For børnefamilier i sognet kan vi tilbyde:

· Babysalmesang, minikonfirmander, konfirmandundervisning, spaghettigudstjeneste, samarbejde med skole og børnehave om gudstjenester

For menigheden generelt tilbyder vi:

· Sogneeftermiddage og en årlig sogneudflugt

· Koncerter, kirkekoncerter med lokalt kor (Kor 92) og julekoncert

· En årlig udendørs gudstjeneste ved Sandbjerg Gods

· Faste kirkegængere

Der oplyses følgende om Sottrup – Nybøl pastorat:
Sottrup – Nybøl pastorat ligger i Sønderjylland i et naturskønt område med skov og strand, afgrænset mod nord af Alssund og mod syd af Nybøl Nor. Mod øst ligger Sønderborg og de historiske Dybbøl Skanser fra 1864. Mod nord ligger Sandbjerg Gods med parken ned til Alssund. Parken anvendes årligt til en fælles udendørs gudstjeneste for sognene på Sundeved.

Sottrup Kirke er ca. 800 år gammel og opført med kor, skib af kampesten og en gotisk korforlængelse i mursten. Det høje, gotiske tårn med sort skifertag er Sottrup Kirkes kendetegn. Inden i kirken er der kalkmalerier fra 1500-tallet. Grønne og røde ranker snor sig blandt blomster og fugle på korets hvælving.

Kirken har 290 siddepladser. Kirken ligger i midten af en stor kirkegård, der begrænses af en kampestensmur. Kirken er højtbeliggende, hvidkalket og bly tækket tag. Kirken blev nyrestaureret i 2008 og sakristiet istandsættes i 2019.

I Sottrup sogn er der 1.981 indbyggere, hvoraf de 1.755 er medlemmer af folkekirken. I 2018 var der i Sottrup 32 dåb, 39 konfirmerede, fem begravelser og seks vielser.

Nybøl Kirke fra omkring år 1150 er en typisk romansk kampstenbygning, som er nævnt første gang i Rydårbogen. Kirken har romansk kor og skib med afrundet vest forlængelse fra middelalderen og korforlængelse fra 1582. Altertavlen har sidestykke fra 1804 og topstykke fra 1646. Storstykket forestiller Kristus som havemand og Marie Magdalene, malet af kirkemaleren Jes Jessen fra Flensborg. På de forskellige gavle ses årstallene fra kirkens restaureringer. Det middelalderlige klokkehus står nord for kirken. Et nyt orgel blev i 1924 leveret af A.C. Zachariassen fra Aarhus.

I Nybøl sogn er der 1.320 indbyggere, hvoraf de 1.163 er medlemmer af folkekirken. I 2018 var der i Nybøl 14 dåb, 17 konfirmerede, syv begravelser og to vielser.

Begge kirker ligger på kirkegårde og nærmeste krematorium ligger i Aabenraa, i en afstand af 22 km.

Der er tilknyttet en fælles kirketjener for Sottrup og Nybøl (12 timer ugentlig). Begge kirkegårde betjenes af graver og to gravermedhjælper.

I Sønderborg Provsti samarbejder præsterne på Sundeved og der er tilknyttet fælles kordegn, som deles med præstekollegaer (3,5 time pr. sogn).

Der oplyses følgende om byerne Sottrup og Nybøl: Fra Sottrup og Nybøl er der offentlig trafik til Sønderborg. Begge byer har lokal brugs og bager. Sottrup har børnehave med vuggestue og en skole med overbygning. Nybøls Børneunivers går op til 6. klasse.

Begge byer har et godt foreningsliv og i Sottrup findes Forsamlingsgården Sundeved, der tiltrækker mange i forbindelse med husets alsidige arrangementer.

Der er bopælspligt i pastoratet og embedsbolig vil blive stillet til rådighed. Den nuværende præstegård ligger i Nybøl, men vil ikke være til rådighed ved indsættelse i stillingen. Løsningen finder vi sammen, hvilket også betyder, at du som ny præst vil have mulighed for at få indflydelse på din fremtidige bolig.

Der oplyses følgende om menighedsrådene: Der er to uafhængige menighedsråd uden kirkepolitisk fordeling. Begge menighedsråd er sammensat ved fredsvalg i hvert sit sogn. Sottrup har seks valgte og Nybøl har fire valgte og ingen suppleanter. Derudover deltager valgt medarbejderrepræsentant og præst i menighedsrådet.

Henvendelser om stillingen kan rettes til: Menighedsrådsformand (Sottrup) Jens F. Sørensen på 29666814. eller menighedsrådsformand Ruth Hansen (Nybøl) på 31138727.

Del dette: